U kontekstu brzih i često vrlo značajnih promjena koje obilježavaju tržište rada posljednjih nekoliko desetljeća, javlja se potreba za stjecanjem dodatnih znanja i vještina povrh onih stečenih tijekom formalnog obrazovanja.

Kako bismo bili konkurentni na promjenjivom tržištu rada, gdje ubrzani razvoj novih tehnologija i metoda rada potiče promjene u tipičnim radnim zadacima u okviru pojedinog zanimanja, gasi postojeća ili oblikuje nova zanimanja, neophodno je prilagoditi se promjenama te težiti usvajanju novih znanja i vještina koje će unaprijediti našu radnu uspješnost odnosno povećati razinu zapošljivosti ukoliko smo nezaposleni ili razmišljamo o promjeni karijere.

Cjeloživotno učenje definira se kao bilo koja aktivnost tijekom (cijeloga) života s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Dakle, učenje je kontinuirani proces koji traje cijeli život te ne prestaje završetkom osnovne odnosno srednje škole ili fakulteta.

Formalno i neformalno obrazovanje – koja je razlika?

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21) prepoznaje razliku između formalnog i neformalnog obrazovanja.

Formalno obrazovanje odnosi se na programe koji se provode u akreditiranim ustanovama za obrazovanje odraslih (na osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini). Programi formalnog obrazovanja su odobreni od strane nadležnih državnih tijela, a njihovim završetkom stječu se priznate svjedodžbe odnosno kvalifikacije, koje se unose u e-radnu knjižicu.

S druge strane, neformalno obrazovanje je oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija, nego uključuje kraće organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje pojedinca za rad, odnosno unaprjeđenje njegovih osobnih i profesionalnih vještina. Obje vrste obrazovanja su važne za tržište rada i osiguravaju profesionalni i osobni razvoj pojedinca.

Odaberite svoj vaučer već sada i poboljšajte svoju konkurentnost na tržištu rada!

Zeleni programi

Zeleni programi obrazovanja u posebnom su fokusu svih modernih ekonomija jer pripremaju sudionike tržišta rada za zanimanja koja su dio tranzicije prema održivom razvoju, što je strateška smjernica Europske unije, pa tako i Republike Hrvatske.

Zeleni programi su trenutno dostupni za zaposlene i nezaposlene osobe. Koristite filter Zelene vještine za odabir programa koji su iz ponude zelenih programa:

Zeleni programi financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
EU logo

Popularni zeleni programi

Digitalni programi

Transformacija tržišta rada kroz digitalizaciju je aktivnost koja je već danas dotakla sva radna mjesta. Zbog toga su digitalna znanja, kao dodatak temeljnom obrazovanju, važna za sve sudionike tržišta rada koji promišljaju o razvoju karijere.

Digitalni programi su trenutno dostupni za zaposlene i nezaposlene osobe. Koristite filter Digitalne vještine za odabir programa koji su iz ponude digitalni programa:

Digitalni programi financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
EU logo

Popularni digitalni programi

UX dizajner

Max iznos vaučera: € 1.990

VIŠE O PROGRAMU  

Opći deficitarni programi

I dalje postoji cijeli niz zanimanja koja u rastućim ekonomijama pružaju znanja bez kojih ne mogu nastati nove tvornice, prometna infrastruktura ili osobne usluge koje svi koristimo. Kroz sustav HZZ vaučera za ove programe možete se usavršiti uz sufinanciranje iznosa obrazovanja, a u Katalogu vještina¸ dostupan je značajni izbor takvih programa. Koristite filter Opće vještine za odabir općih programa:

Programi obrazovanja u ovom području sufinanciraju se iznosima i do 2.500 eura, što govori o kvaliteti obrazovnih programa i tržišnoj potrebi za tim znanjima.

Opći programi su trenutno dostupni za zaposlene i nezaposlene osobe.

Opći programi financiraju se iz ESF+ fonda.
EU logo

Popularni opći programi

Zašto koristiti HZZ vaučer?

Nakon završene edukacije dobijate potvrdu o stjecanju određene vještine.

Pohađanje edukacije pomaže u širenju mreže poznanstva i razvoja odnosa.

Stjecanje novih vještina pospješuje konkurentnost na tržištu

Najčešća pitanja i odgovori za podnositelje zahtjeva – korisnike vaučera

Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provedbu obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera na snazi su od 27. veljače 2024. i odnose se isključivo na zahtjeve podnesene od 27. veljače pa nadalje.

Dakle, novi kriteriji i obveze ne odnose se na polaznike kojima je prije navedenog datuma dodijeljen vaučer, pohađaju obrazovanje ili čekaju polaganje završnog ispita. Također, uvjeti se ne primjenjuju na polaznike kojima je na dan stupanja na snagu Izmjena i dopuna vaučer odobren ili su krenuli pohađati Program.

Korisnik vaučera može biti:

 • Nezaposlena i zaposlena osoba (i ostali tražitelji zaposlenja 1)) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja2) koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe te sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22).; 2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Putem navedenog sustava možete iskoristiti jedan vaučer za obrazovanje.

Putem vaučera sufinancira se trošak obrazovanja za programe obrazovanja koje održavaju pružatelji obrazovanja koji se nalaze u Katalogu vještina i programa.

Dodatno, HZZ će korisniku vaučera snositi odnosno refundirati i sljedeće troškove:

 • a) za nezaposlene osobe
  • novčanu pomoć, u dnevnom iznosu koji utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu temeljem članka 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), za dane provedene na obrazovanju,
  • naknadu za prijevoz, temeljem Odluke o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu Upravnog vijeća Zavoda, za dane provedene na obrazovanju,
  • liječničkog pregleda ukoliko je isti definiran uvjetom za upis odabranog programa obrazovanja, uz uvjet da je potpisan Ugovor,
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskomosiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.
  Korisniku koji je ujedno i korisnik novčane naknade, isplaćivanje novčane naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada obustavlja za vrijeme trajanja obrazovanja, a korisnik za to vrijeme prima novčanu pomoć. Po završetku obrazovanja novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje do kojeg mu je priznato pravu na naknadu, pod uvjetom da podnese zahtjev u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.
  Trajanje obrazovanja određuje se kao vremensko razdoblje tijekom kojeg korisnik pohađa nastavu.
  Završetak obrazovanja označava polaganje završnog ispita te stjecanje potvrde/uvjerenja.
 • b) za ostale tražitelje zaposlenja:
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.

Korisnik će obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva zaprimiti u roku od 10 dana od dana predaje istog. Ukoliko iz podnesenog zahtjeva nije vidljiva ili jasna njegova opravdanost, Zavod može zatražiti dopunu zahtjeva prije dostave ocjene. Korisnik može pratiti sve obavijesti vezane uz zahtjev na svom korisničkom profilu.

U kojem vremenu moram aktivirati dobiveni vaučer?
U roku 4 mjeseca.

U kojem vremenu prije samog početka obrazovanja je potrebno predati zahtjev?
Najkasnije 16 dana prije datuma početka programa obrazovanja.

U kojem roku od dana završetka nastave je potrebno položiti završni ispit?
U roku od 3 mjeseca.

U kojem vremenu nakon završenog obrazovanja moram u aplikaciji Moj vaučer učitati potvrdu o završenom obrazovanju?
U roku 15 dana..

U kojem roku moram obavijestiti HZZ o prekidanju obrazovnog programa za koji koristim vaučer?
U roku 24 sata (putem aplikacije Moj vaučer) dodavanjem bilješke u zahtjev je prilaganjem relevantne dokumentacije..

U kojem vremenu mogu uložiti prigovor na Ocjenu zahtjeva i prigovor na Obavijest o kršenju ugovornih obveza?
U roku 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva odnosno u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza..

Koliko vremena može trajati obrazovanje uz korištenje vaučera?
Do 10 mjeseci za programe do i na sekundarnoj razini obrazovanja odnosno 12 mjeseci za programe tercijarne razine obrazovanja. To uključuje i dozvoljene prekide obrazovanja iz opravdanih razloga..

U kojem vremenu moram predati zahtjev za nastavak primanja novčane naknade?
Zahtjev za nastavak primanja novčane naknade treba predati u roku 30 dana.

Da, može. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom odabira vještine koju želite steći ili dodatno unaprijediti, na raspolaganju su Vam savjetnici za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Kako biste dogovorili savjetovanje, potrebno je prijaviti se u aplikaciju Moj vaučer.

Prijava pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je obavezna. U evidenciji Zavoda osoba može biti prijavljena u statusu nezaposlene osobe ili ostalog tražitelja zaposlenja. Kako vaučer mogu koristiti i zaposlene osobe, one trebaju biti uvedene u evidenciju HZZ-a u statusu ostalog tražitelja zaposlenja radi daljnjeg praćenja.
Online prijava je sasvim dovoljna, pod uvjetom da priložite relevantnu dokumentaciju.

Kontaktirajte nas ovdje ili ostavite bilješku u Vašem zahtjevu i informirajte se u kojem statusu je obrada vašeg zahtjeva. Po potrebi, dogovorite s pružateljem drugi termin za pohađanje obrazovnog programa.

Kontaktirajte nas ovdje i informirajte se u kojem statusu je obrada vašeg zahtjeva. Po potrebi, dogovorite s pružateljem drugi termin za pohađanje obrazovnog programa.

Ne. Mogućnost korištenja vaučera za obrazovanje za vještine tražene na tržištu rada predviđena je isključivo za nezaposlene i zaposlene osobe (ostale tražitelje zaposlenja) koje nisu u sustavu obrazovanja.

Moguće je da neki obrazovni programi budu dostupni samo zaposlenima ili samo nezaposlenima. Informaciju za pojedini program možete vidjeti u opisu programa, a kod odabira programa i termina u aplikaciji Moj Vaučer odaberite svoj status iz padajućeg izbornika za popis dostupnih programa samo za vaš trenutni status zaposlenosti:

Molimo Vas da informaciju o promjeni statusa zaposlenosti stavite i pod bilješke u Vašem zahtjevu kako bi bilo vidljivo Vašoj savjetnici koja će napraviti aneks. Vaučere za obrazovanje mogu koristiti i nezaposlene i zaposlene osobe, program obrazovanja se nastavlja bez obzira ukoliko dođe do promjene statusa zaposlenosti, no mijenjaju se prava korisnika i, sukladno tome, tada se potpisuje ispravak, odnosno aneks ugovora o dodjeli vaučera.

Nezaposlenim osobama se (za razliku od zaposlenih osoba) isplaćuju troškovi novčane pomoći i naknade za prijevoz (a što je navedeno pod Obveze HZZ-a).

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.