Vaučeri za obrazovanje

Najčešća pitanja, pojašnjenja i smjernice za predaju zahtjeva i korištenje vaučera za obrazovanje (za korisnike)

Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provedbu obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera na snazi su od 27. veljače 2024. i odnose se isključivo na zahtjeve podnesene od 27. veljače pa nadalje.

Dakle, novi kriteriji i obveze ne odnose se na polaznike kojima je prije navedenog datuma dodijeljen vaučer, pohađaju obrazovanje ili čekaju polaganje završnog ispita. Također, uvjeti se ne primjenjuju na polaznike kojima je na dan stupanja na snagu Izmjena i dopuna vaučer odobren ili su krenuli pohađati Program.

Korisnik vaučera može biti:

 • Nezaposlena i zaposlena osoba (i ostali tražitelji zaposlenja 1)) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja2) koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe te sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22).; 2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Putem navedenog sustava možete iskoristiti jedan vaučer za obrazovanje.

Putem vaučera sufinancira se trošak obrazovanja za programe obrazovanja koje održavaju pružatelji obrazovanja koji se nalaze u Katalogu vještina i programa.

Dodatno, HZZ će korisniku vaučera snositi odnosno refundirati i sljedeće troškove:

 • a) za nezaposlene osobe
  • novčanu pomoć, u dnevnom iznosu koji utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu temeljem članka 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), za dane provedene na obrazovanju,
  • naknadu za prijevoz, temeljem Odluke o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu Upravnog vijeća Zavoda, za dane provedene na obrazovanju,
  • liječničkog pregleda ukoliko je isti definiran uvjetom za upis odabranog programa obrazovanja, uz uvjet da je potpisan Ugovor,
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskomosiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.
  Korisniku koji je ujedno i korisnik novčane naknade, isplaćivanje novčane naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada obustavlja za vrijeme trajanja obrazovanja, a korisnik za to vrijeme prima novčanu pomoć. Po završetku obrazovanja novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje do kojeg mu je priznato pravu na naknadu, pod uvjetom da podnese zahtjev u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.
  Trajanje obrazovanja određuje se kao vremensko razdoblje tijekom kojeg korisnik pohađa nastavu.
  Završetak obrazovanja označava polaganje završnog ispita te stjecanje potvrde/uvjerenja.
 • b) za ostale tražitelje zaposlenja:
  • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.

Korisnik će obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva zaprimiti u roku od 10 dana od dana predaje istog. Ukoliko iz podnesenog zahtjeva nije vidljiva ili jasna njegova opravdanost, Zavod može zatražiti dopunu zahtjeva prije dostave ocjene. Korisnik može pratiti sve obavijesti vezane uz zahtjev na svom korisničkom profilu.

U kojem vremenu moram aktivirati dobiveni vaučer?
U roku 4 mjeseca.

U kojem vremenu prije samog početka obrazovanja je potrebno predati zahtjev?
Najkasnije 16 dana prije datuma početka programa obrazovanja.

U kojem roku od dana završetka nastave je potrebno položiti završni ispit?
U roku od 3 mjeseca.

U kojem vremenu nakon završenog obrazovanja moram u aplikaciji Moj vaučer učitati potvrdu o završenom obrazovanju?
U roku 15 dana..

U kojem roku moram obavijestiti HZZ o prekidanju obrazovnog programa za koji koristim vaučer?
U roku 24 sata (putem aplikacije Moj vaučer) dodavanjem bilješke u zahtjev je prilaganjem relevantne dokumentacije..

U kojem vremenu mogu uložiti prigovor na Ocjenu zahtjeva i prigovor na Obavijest o kršenju ugovornih obveza?
U roku 10 dana od zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva odnosno u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza..

Koliko vremena može trajati obrazovanje uz korištenje vaučera?
Do 10 mjeseci za programe do i na sekundarnoj razini obrazovanja odnosno 12 mjeseci za programe tercijarne razine obrazovanja. To uključuje i dozvoljene prekide obrazovanja iz opravdanih razloga..

U kojem vremenu moram predati zahtjev za nastavak primanja novčane naknade?
Zahtjev za nastavak primanja novčane naknade treba predati u roku 30 dana.

Da, može. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom odabira vještine koju želite steći ili dodatno unaprijediti, na raspolaganju su Vam savjetnici za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Kako biste dogovorili savjetovanje, potrebno je prijaviti se u aplikaciju Moj vaučer.

Prijava pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je obavezna. U evidenciji Zavoda osoba može biti prijavljena u statusu nezaposlene osobe ili ostalog tražitelja zaposlenja. Kako vaučer mogu koristiti i zaposlene osobe, one trebaju biti uvedene u evidenciju HZZ-a u statusu ostalog tražitelja zaposlenja radi daljnjeg praćenja.
Online prijava je sasvim dovoljna, pod uvjetom da priložite relevantnu dokumentaciju.

Kontaktirajte nas ovdje ili ostavite bilješku u Vašem zahtjevu i informirajte se u kojem statusu je obrada vašeg zahtjeva. Po potrebi, dogovorite s pružateljem drugi termin za pohađanje obrazovnog programa.

Kontaktirajte nas ovdje i informirajte se u kojem statusu je obrada vašeg zahtjeva. Po potrebi, dogovorite s pružateljem drugi termin za pohađanje obrazovnog programa.

Ne. Mogućnost korištenja vaučera za obrazovanje za vještine tražene na tržištu rada predviđena je isključivo za nezaposlene i zaposlene osobe (ostale tražitelje zaposlenja) koje nisu u sustavu obrazovanja.

Moguće je da neki obrazovni programi budu dostupni samo zaposlenima ili samo nezaposlenima. Informaciju za pojedini program možete vidjeti u opisu programa, a kod odabira programa i termina u aplikaciji Moj Vaučer odaberite svoj status iz padajućeg izbornika za popis dostupnih programa samo za vaš trenutni status zaposlenosti:

Molimo Vas da informaciju o promjeni statusa zaposlenosti stavite i pod bilješke u Vašem zahtjevu kako bi bilo vidljivo Vašoj savjetnici koja će napraviti aneks. Vaučere za obrazovanje mogu koristiti i nezaposlene i zaposlene osobe, program obrazovanja se nastavlja bez obzira ukoliko dođe do promjene statusa zaposlenosti, no mijenjaju se prava korisnika i, sukladno tome, tada se potpisuje ispravak, odnosno aneks ugovora o dodjeli vaučera.

Nezaposlenim osobama se (za razliku od zaposlenih osoba) isplaćuju troškovi novčane pomoći i naknade za prijevoz (a što je navedeno pod Obveze HZZ-a).

Možete istovremeno zatražiti više ponuda i na kraju se odlučiti za samo jednu.

Moguće je napraviti izmjenu programa ili ponude u trenutku prije generiranja ugovora klikom na opciju Promijenite.

Napominjemo kako je moguće promijeniti program ukoliko je novi program povezan s već izabranom vještinom.
Ukoliko želite novu vještinu, odnosno program koji se veže za drugu vještinu, preostaje opcija odustati od trenutnog i predati novi zahtjev (opcija Odbacite zahtjev).

Polaznik programa obrazovanja za stjecanje vještina je dužan roku od 24 sata obavijestiti Zavod ukoliko nastupe izmjene uvjeta pohađanja nastave u smislu privremenog ili trajnog prekida obrazovanja, promjene mjesta izvođenja programa i sl.

Minimalnu dolaznost koja je potrebna za polaganje ispita određuje obrazovna ustanova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje vrednuje učinkovitost provedbe obrazovnih programa u svrhu njihova unaprjeđenja te usklađenosti s potrebama tržišta rada kako bi polaznicima nudili programe s osiguranom što višom razinom kvalitete.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je standard kojim se definiraju skupovi znanja i kompetencija koji su potrebni da bi se osoba obrazovala za određeno zanimanje. Propisivanjem standardnih skupova kompetencija postiže se nacionalna i međunarodna (unutar EU područja) unifikacija kvalitete obrazovanja za znanja koja se steknu putem obrazovnih programa koji su kreirani po HKO standardu.

Unutar sustava HZZ vaučera, mogu se pojaviti obrazovni programi pružatelja obrazovanja isključivo ako su usklađeni s HKO standardom. To korisnicima obrazovanja jamči HKO standard kvalitete obrazovanje za sve programe u ponudi, a pružateljima obrazovanja transparentni sustav za ulazak u HZZ-vo sustav vaučera – dovoljno je uskladiti obrazovni program s HKO standardom i može se prijaviti u Katalog vještina i programa unutar sustava HZZ vaučera.

Za svaku kvalifikaciju određuje se obujam, odnosno prosječno ukupno utrošeno vrijeme potrebno za stjecanje te kvalifikacije. Prosječno ukupno utrošeno vrijeme iskazuje se u CSVET bodovima (Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja / Croatian Credit System for Vocational Education and Training).

Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja koji su sadržani u predloženom standardu kvalifikacije. Jedan CSVET bod obuhvaća 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

Obrazovanje za sve je pojam kojim komuniciramo da su od lipnja 2023. u Katalogu vještina i programa dostupni obrazovni programi iz šireg područja obrazovanja, u smislu šireg od dosadašnjih digitalnih i zelenih programa.

Šire područje obrazovanja znači da bilo koja tema obrazovanja (npr tradicionalna zanimanja za klasične industrije poput građevinske, metaloprerađivačke i sličnih) s obrazovnim programom certificiranom po HKO standardu od bilo kojeg pružatelja obrazovanja može biti u ponudi Kataloga vještina i programa. Na opće programe se apliciraju isti kriteriji prijave kao prije (zaposlene i nezaposlene osobe), isti modeli utvrđivanje maksimalnog iznosa subvencioniranja putem vaučera, i što je najvažnije – ista kvaliteta obrazovanja po HKO standardu kroz definirane ishode učenja pojedinog programa.

Uvjeti upisa Vašeg željenog programa su specifične kompetencije navedene u opisu programa, a to su:

 • cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 ili
 • kvalifikacija na razini 4.1, ali iz područja tehničkih znanosti poput elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike, računarstva i robotike odnosno srodnog tehničkog područja.

Prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, razina 4.2 označava kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od četiri ili više godina, dok razina 4.1 označava kvalifikacije stečene završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine.

Ne, sustav vaučera će vam omogućiti stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacijte cjelovitih kvalifikacija.

Korisnik vaučera je obvezan, između ostalog, dostaviti Zavodu listu prisutnosti na nastavi ovjerenu od strane pružatelja usluge obrazovanja. Prema definiranim Uvjetima, korisnici su obavezni dostavljati Zavodu listu prisutnosti na nastavi dobivenu i ovjerenu od strane pružatelja usluge obrazovanja i to najkasnije svakog 4. u mjesecu, ukoliko je korisnik nezaposlena osoba. Za zaposlene osobe lista prisutnosti se dostavlja u roku od 15 dana od dana polaganja završnog ispita. Potvrdu o prisutnosti učitajte u sustav Moj vaučer s Vašeg računala (uz ostale dokumente).

Korisnik je potreban snositi trošak svakog daljnjeg izlaska na završni ispit. U (su)financirani trošak obrazovanja od strane Zavoda uključen je 1 izlazak na ispit, a pružatelj usluge obrazovanja osigurava još 1 besplatan izlazak na završni ispit.

Pružatelj usluge obvezuje se polazniku pravovremeno, a najkasnije po završetku programa obrazovanja pružiti sve informacije potrebe za prijavu i pristup završnom ispitu, ako Pružatelj usluge sam ne poduzima navedene radnje za polaznika.

Odobreni vaučer može se aktivirati u roku od 4 mjeseca od datuma odobrenja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva koji se u navedenom roku ne uključi u program obrazovanja, niti odustane od zahtjeva, može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera po isteku roka od 3 mjeseca od dana istjecanja valjanosti vaučera.

Namjeru prekida obrazovanja uz opis razloga prekida obrazovanja te odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko ona postoji, korisnik dostavlja putem online aplikacije Moj vaučer.

Ukoliko je obrazovanje privremeno prekinuto iz opravdanog razloga, korisnik može naknadno završiti program. U slučaju nastavka programa nakon prekida, trajanje programa ne smije biti dulje od preostalog ugovorenog trajanja programa. Razdoblje tijekom kojeg je korisnik privremeno prekinuo obrazovanje ne ubraja se u vremensko ograničenje trajanja programa, ali ne smije biti dulje od 30 dana.

Opravdanim razlogom za prekid obrazovanja smatra se prekid zbog hospitalizacije, težeg oboljenja, oboljenja djeteta, zaposlenja ili drugih opravdanih razloga koje utvrdi Povjerenstvo Zavoda. Diskrecijsko je pravo Povjerenstva Zavoda procijeniti postojanje i opravdanost razloga zbog kojih je korisnik prekinuo obrazovanje.

Korisnik – nezaposlena osoba koji bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje, prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda i ne može se prijaviti u evidenciju 6 mjeseci od dana prekida pohađanja programa te je obvezan Zavodu vratiti sredstva troška pohađanja programa, novčane pomoći i troška prijevoza isplaćena do dana prekida obrazovanja, uvećana za zakonsku zateznu kamatu obračunatu temeljem odredbe članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima po tada važećoj stopi zakonskih zateznih kamata.

Korisnik – ostali tražitelj zaposlenja koji bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje je obvezan Zavodu vratiti sredstva troška pohađanja programa isplaćena do dana prekida obrazovanja, uvećana za zakonsku zateznu kamatu obračunatu temeljem odredbe članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima po tada važećoj stopi zakonskih zateznih kamata.

Svojem savjetniku pošaljite presliku certifikata kojeg ste dobili po završetku obrazovnog programa i napomenite da od sada želite u ponudi poslova dobivati i poslove koji traže znanja koja ste stekli programom obrazovanja kroz sustav HZZ vaučera.

Pogledajte video uputu za predaju zahtjeva ovdje.

Ukoliko vam je potrebna dodatna podrška prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera, možete se javiti u vama najbliži CISOK centar. Ako u vašem mjestu još nije otvoren CISOK centar, kontaktirajte Korisničku podršku.

Ukoliko vam je potrebna tehnička podrška prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera, možete se javiti u vama najbliži CISOK centar. Ako u vašem mjestu još nije otvoren CISOK centar, kontaktirajte nadležnu područnu službu/ured HZZ-a.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.