Uvjeti i načini korištenja sredstava za provedbu Obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera

Izmjena: 26. veljače 2024.

Krajnji korisnik

Fizička osoba

Prijavljuje se

Fizička osoba

Za pitanja koristite on-line obrazac u našem Korisničkom centru.

Cilj

Jačanje zapošljivosti i prilagodljivosti radne snage na tržištu rada, poticanje aktivacije neaktivnih osoba, zadržavanja postojećeg zaposlenja te mobilnosti radnika stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada.

Nezaposlene i zaposlene osobe (ostali tražitelji zaposlenja 1)) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja2) koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim u svrhu uključivanja u program učenja hrvatskog kao stranog jezika, te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe, a sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

Prijava u evidenciju nezaposlenih osoba ili ostalih tražitelja zaposlenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) obavezna je za sve korisnike vaučera.

1) Zaposlene osobe ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost sukladno članku 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18; 2) Zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske.

Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad do i na sekundarnoj razini obrazovanja mogu se provoditi do 1/3 vremena dulje od vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice, a najdulje do 10 mjeseci.

Izuzetak su programi za stjecanje cjelovitih kvalifikacija u koje se uključuju isključivo korisnici programa Posao+ i koji mogu trajati najdulje do 24 mjeseca. Praktična nastava za korisnike programa Posao+ može se odvijati kroz radni odnos s poslodavcem. Poslodavcu se za vrijeme trajanja praktične nastave može odobriti korištenje potpore za zapošljavanje.

Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad na tercijarnoj razini obrazovanja mogu se provoditi do 1/3 vremena dulje od vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice, a najdulje do 12 mjeseci.

Programi učenja hrvatskog kao stranog jezika provode se u trajanju od najmanje 70 sati, s razdobljem provedbe ne duljim od 1/3 vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice.

Iznos vaučera određuje se ovisno o obrazovnom sektoru ili podsektoru kojem pripada program, ukupnom radnom opterećenju za stjecanje kvalifikacije te satnici programa pri čemu se u obzir uzima broj sati u vođenom procesu učenja i poučavanja, broj sati temeljenih na radu te broj sati temeljenih na samostalnim aktivnostima.

Zavod zadržava pravo uvesti dodatne kriterije za utvrđivanje iznosa vaučera za obrazovanje, temeljem analize tržišta rada i praćenja provedbe sustava vaučera.

U slučaju da je trošak odabranog programa obrazovanja veći od iznosa dodijeljenog vaučerom, razliku do punog iznosa troška obrazovanja snosi korisnik. Ako je korisnik u radnom odnosu, navedenu razliku do punog iznosa može snositi i poslodavac za korisnika.

Za programe učenja hrvatskog kao stranog jezika za strane radnike, određuje se obveza djelomičnog sufinanciranja troška obrazovanja i to u iznosu od:

 • a) 50% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava preko 250 radnika,
 • b) 40% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 250 radnika,
 • c) 30% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 50 radnika.

 • Odabrani program obrazovanja vezan je za dosadašnje obrazovanje podnositelja zahtjeva,
  i/ili
 • Odabrani program obrazovanja vezan je za trenutno radno mjesto ili prethodno radno iskustvo podnositelja zahtjeva,
  i/ili
 • Odabrani program obrazovanja vezan je za dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere podnositelja zahtjeva utvrđene na temelju procjene savjetnika za profesionalno usmjeravanje odnosno rezultata upitnika za profesionalno usmjeravanje.

Popunjavanje upitnika za profesionalno usmjeravanje preduvjet je za podnošenje zahtjeva za dodjelu vaučera.

Iznimno, navedeni kriteriji ne primjenjuju se na podnositelje zahtjeva za uključivanje u program za učenje hrvatskog kao stranog jezika kao ni korisnike programa Posao+.

Vaučer za učenje hrvatskog kao stranog jezika može se dodijeliti:

 • stranom radniku državljaninu treće zemlje kojemu je produljena dozvola za boravak i rad nakon godinu dana rada u Republici Hrvatskoj
 • stranom radniku državljaninu treće zemlje kojemu je produljena radna dozvola ili odobren boravak najmanje 2 godine
 • državljaninu treće zemlje koji je hrvatski iseljenik, član obitelji hrvatskog iseljenika, potomak hrvatskog iseljenika ili član obitelji hrvatskog iseljenika te
 • strancu pod privremenom zaštitom.

Vaučer za obrazovanje ne može se dodijeliti osobi koja je već koristila vaučer odnosno osobi kojoj je financirano obrazovanje kroz jednu od obrazovnih mjera aktivne politike zapošljavanja od 2022. godine nadalje.

Iznimno, vaučer se može dodijeliti osobi koja je kao korisnik programa Posao+ bila uključena u obrazovanje kroz jednu od obrazovnih mjera aktivne politike zapošljavanja.

U svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za dodjelom vaučera podnositelj zahtjevu prilaže:

 • životopis (prema strukturiranom obrascu iz Priloga I) i ostalu potrebnu dokumentaciju, koji sadrži podatke o završenom obrazovanju, dosadašnjem radnom iskustvu, radnim vještinama i znanjima, zdravstvenom stanju (utvrđenom invaliditetu), profesionalnim interesima, radnom statusu, kao i ostalim podacima važnim za ocjenu zahtjeva,
 • ponudu dobivenu od pružatelja usluge obrazovanja koja sadrži podatke o broju ponude, nazivu programa obrazovanja, pružatelju usluge, cijeni pohađanja odabranog programa, mjestu i načinu provođenja nastave te podatke potrebne za izvršenje uplate troškova programa. Ponuda mora biti važeća na dan odobrenja zahtjeva za dodjelu vaučera,
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova, za programe kod kojih je zdravstvena sposobnost određena kao uvjet upisa u program. Nezaposlenim osobama s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, Zavod će refundirati trošak liječničkog pregleda, osim osobama kojima je Zavod podmirio trošak liječničkog pregleda u okviru profesionalnog usmjeravanja unazad 6 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora. U svrhu refundacije troškova potrebno je, uz uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, priložiti i račun izdan po obavljenom pregledu,

Kod zahtjeva za dodjelu vaučera za program učenja hrvatskog kao stranog jezika podnositelj prilaže:

 • presliku potvrde o boravištu (ako je podnositelj zahtjeva strani radnik – državljanin treće zemlje),
 • presliku dozvole za boravak i rad (ako je podnositelj zahtjeva strani radnik – državljanin treće zemlje),
 • presliku dozvole za boravak (ako je podnositelj zahtjeva državljanin treće zemlje koji je hrvatski iseljenik, član obitelji hrvatskog iseljenika, potomak hrvatskog iseljenika ili član obitelji hrvatskog iseljenika),
 • presliku iskaznice stranca pod privremenom zaštitom (ako je podnositelj zahtjeva stranac pod privremenom zaštitom).

Zahtjev za dodjelu vaučera za stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada podnosi se putem online aplikacije Moj vaučer. Kako bi se prijavio u aplikaciju podnositelj se prijavljuje pomoću NIAS računa (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje ili dopunu zahtjeva na neispravan način i/ili izvan propisanog roka.

Ukoliko iz podnesenog zahtjeva nije vidljiva ili jasna njegova opravdanost, Zavod može zatražiti dopunu zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi odnosno ne dopuni zahtjev u daljnjem roku od 8 dana, zahtjev će se brisati s mrežnog mjesta Zavoda.

Uredan zahtjev Zavod je dužan ocijeniti u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Korisnik može bez dodatnog obrazloženja odustati od podnesenog zahtjeva za dodjelu vaučera do trenutka sklapanja Ugovora, o čemu obavještava Zavod putem online aplikacije Moj vaučer.

 1. Samostalno kontaktirati pružatelja usluge obrazovanja te, uz zahtjev za dodjelu vaučera, Zavodu dostaviti ponudu za odabrani program obrazovanja.
 2. Podnijeti zahtjev za dodjelu vaučera putem online aplikacije Moj vaučer, te priložiti potrebnu dokumentaciju najkasnije 16 dana prije datuma početka programa obrazovanja.
 3. Aktivirati odobreni vaučer u roku od 4 mjeseca od dana odobrenja zahtjeva.
  Podnositelj zahtjeva koji se u navedenom roku ne uključi u program obrazovanja može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera po isteku roka od 3 mjeseca od dana isteka valjanosti vaučera. Zavod ne razmatra zahtjev za dodjelu vaučera podnesen prije isteka navedenog roka.
 4. Dostaviti informaciju o datumu početka programa obrazovanja najkasnije 10 dana prije početka obrazovanja te sklopiti sa Zavodom Ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze za vrijeme obrazovanja.
 5. U slučaju sufinanciranja troška obrazovanja od strane korisnika ili poslodavca, najkasnije 5 dana prije početka provedbe programa platiti iznos u visini razlike ukupnog troška odobrenog programa prema dostavljenoj ponudi i razmjernog dijela troška odobrenog programa koji snosi Zavod te o tome u roku od 3 dana Zavodu dostaviti dokaz putem online aplikacije Moj vaučer.
 6. Uredno pohađati nastavu prema odabranom programu obrazovanja sukladno predviđenom rasporedu i trajanju. Prihvatljiv broj izostanaka s nastave određuje i kontrolira pružatelj obrazovanja, sukladno kurikulumu.
 7. U roku od 24 sata putem online aplikacije Moj vaučer obavijestiti Zavod ukoliko nastupe bitne izmjene uvjeta pohađanja nastave u pogledu privremenog ili trajnog prekida obrazovanja, statusa zaposlenosti i sl.
 8. Putem online aplikacije Moj vaučer dostaviti Zavodu listu prisutnosti na nastavi ovjerenu od strane pružatelja usluge obrazovanja i to najkasnije svakog 4. u mjesecu.
 9. U roku od 3 mjeseca od dana završetka nastave položiti završni ispit.
 10. Snositi trošak svakog daljnjeg izlaska na završni ispit. U (su)financirani trošak obrazovanja od strane Zavoda uključen je 1 izlazak na ispit, a pružatelj usluge obrazovanja osigurava još 1 besplatan izlazak na završni ispit.
 11. U roku od 15 dana od dana polaganja završnog ispita, putem online aplikacije Moj vaučer Zavodu dostaviti odgovarajuću potvrdu/uvjerenje o uspješno završenom programu obrazovanja.
 12. Ukoliko je obrazovanje privremeno prekinuto iz opravdanog razloga, korisnik može naknadno završiti program. U slučaju nastavka programa nakon prekida, trajanje programa ne smije biti dulje od preostalog ugovorenog trajanja programa. Razdoblje tijekom kojeg je korisnik privremeno prekinuo obrazovanje ne ubraja se u vremensko ograničenje trajanja programa, ali ne smije biti dulje od 30 dana.
  Opravdanim razlogom za prekid obrazovanja smatra se prekid zbog hospitalizacije, težeg oboljenja, oboljenja djeteta, zaposlenja ili drugih opravdanih razloga koje utvrdi Povjerenstvo Zavoda. Diskrecijsko je pravo Povjerenstva Zavoda procijeniti postojanje i opravdanost razloga zbog kojih je korisnik prekinuo obrazovanje.
  Namjeru prekida obrazovanja uz opis razloga prekida obrazovanja te odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko ona postoji, korisnik dostavlja putem online aplikacije Moj vaučer.
  Korisnik – nezaposlena osoba koji bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje, prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda i ne može se prijaviti u evidenciju 6 mjeseci od dana prekida pohađanja programa te je obvezan Zavodu vratiti sredstva troška pohađanja programa, novčane pomoći i troška prijevoza isplaćena do dana prekida obrazovanja, uvećana za zakonsku zateznu kamatu obračunatu temeljem odredbe članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima po tada važećoj stopi zakonskih zateznih kamata.
  Korisnik – nezaposlena osoba koji bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje, prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda i ne može se prijaviti u evidenciju 6 mjeseci od dana prekida pohađanja programa te je obvezan Zavodu vratiti sredstva troška pohađanja programa, novčane pomoći i troška prijevoza isplaćena do dana prekida obrazovanja, uvećana za zakonsku zateznu kamatu obračunatu temeljem odredbe članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima po tada važećoj stopi zakonskih zateznih kamata.
  Korisnik – nezaposlena osoba ili korisnik – ostali tražitelj zaposlenja koji bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje ne može podnijeti novi zahtjev za dodjelu vaučera za obrazovanje prije isteka roka od 6 mjeseci od dana prekida obrazovanja, uz uvjet da je podmirio sva prethodna potraživanja.
 13. Neposredno nakon završetka obrazovanja (u roku od najdulje 10 dana) i 6 mjeseci nakon završetka obrazovanja popuniti upitnik namijenjen vrednovanju stečenih kompetencija i učinkovitosti obrazovnih programa.
  Ukoliko je korisnik ostali tražitelj zaposlenja kojem je poslodavac snosio razliku do punog iznosa Troška obrazovanja, upitnik namijenjen vrednovanju stečenih kompetencija također treba popuniti poslodavac koji zapošljava korisnika i to u razdoblju od 3 mjeseca nakon završetka obrazovanja.
  Upitnici namijenjeni vrednovanju stečenih kompetencija i učinkovitosti obrazovnih programa dostavljaju se putem online aplikacije Moj vaučer ili na odgovarajuću e-mail adresu.
 1. Kreirati korisnički račun u online aplikaciji Moj vaučer s općenitim informacijama o pružatelju usluge. Prijava se odvija pomoću NIAS računa (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).
 2. Podnijeti zahtjev za upis novog programa obrazovanja u online aplikaciju Moj vaučer.
 3. Pružatelj usluge obvezuje se provjeriti udovoljava li podnositelj zahtjeva uvjetima upisa u određeni program obrazovanja prilikom davanja ponude za odabrani program (stečena minimalna kvalifikacija, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti itd.). Izdavanjem ponude pružatelj usluge potvrđuje da podnositelj zahtjeva udovoljava uvjetima upisa određenim kurikulumom pojedinog programa obrazovanja.
 4. Pružatelj usluge obvezuje se dostaviti korisniku vaučera informaciju o točnom datumu početka nastave najkasnije 20 dana prije početka odabranog programa obrazovanja.
 5. Pružatelj usluge obvezuje se osigurati materijalne i kadrovske uvjete za kvalitetno izvođenje nastave programa obrazovanja upisanog na mrežnu stranicu u skladu s kurikulumom i općim aktima Pružatelja usluge.
 6. Pružatelj usluge obvezuje se organizirati i provesti program obrazovanja upisan na mrežnu stranicu u sadržaju, obujmu i trajanju koje je određeno kurikulumom odnosno izvedbenim planom nastave.
 7. Pružatelj usluge obvezuje se po završetku nastave programa obrazovanja upisanog na mrežnu stranicu organizirati termine za redovni i još jedan besplatan dodatni izlazak na ispit.
 8. Pružatelj usluge obvezuje se korisniku pravovremeno, a najkasnije po završetku nastave pružiti sve informacije potrebne za prijavu i pristup završnom ispitu.
 9. Pružatelj usluge dužan je obavijestiti Zavod o svakoj promjeni okolnosti na temelju koje ostvaruje upis na mrežno mjesto Zavoda, i to u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
 10. Pružatelj usluge obvezuje se redovito ažurirati podatke o programima upisanim na mrežnu stranicu Zavoda.
 11. Korisniku koji je iz opravdanog razloga privremeno prekinuo obrazovanje, Pružatelj usluge dužan je ponuditi mogućnost naknadnog završetka programa. U slučaju nastavka programa nakon prekida, trajanje programa ne smije biti dulje od preostalog ugovorenog trajanja programa. Razdoblje tijekom kojeg je korisnik privremeno prekinuo obrazovanje ne ubraja se u vremensko ograničenje trajanja programa, ali ne smije biti dulje od 30 dana.
 12. Pružatelj usluge dužan je pridržavati se općih akata Zavoda kojima se uređuje provedba postupka dodjele vaučera.
 13. U slučaju prestanka rada Pružatelja usluge ili pokretanja sudskog ili izvansudskog postupka za prestanak rada Pružatelja usluge, Pružatelj usluge se obvezuje osigurati polazniku završetak programa obrazovanja uz polaganje završnog ispita ili izvršiti povrat dotad isplaćenih sredstava za upisani program obrazovanja, a koji je prekinut radi prestanka rada Pružatelja usluge.
 14. Pružatelj usluge dužan je izvršiti povrat dotad isplaćenih sredstva za upisani program obrazovanja u slučaju kada polaznik koji je nezaposlena osoba odustane od pohađanja programa obrazovanja do provedene 1/10 broja radnih sati programa, a najdulje 10 dana od početka provedbe programa obrazovanja.
 15. Ako Pružatelj usluge nije u mogućnosti osigurati polazniku nastavak programa obrazovanja koji je privremeno prekinut iz opravdanog razloga, isti je dužan izvršiti povrat dotad isplaćenih sredstva za upisani program obrazovanja.
 16. Pružatelj usluge nije dužan izvršiti povrat dotad isplaćenih sredstva za upisani program obrazovanja, ako korisnik nakon prestanka opravdanih razloga za privremeni prekid programa obrazovanja ne nastavi pohađati program.
 17. Po završetku nastave, u online aplikaciji Moj vaučer označiti termin završetka nastave i zatražiti uplatu druge rate troška obrazovnog programa, za pojedinog korisnika vaučera

Zahtjev za upis programa obrazovanja u online aplikaciju Moj vaučer može podnijeti samo pružatelj usluga koji ima izrađen program obrazovanja za stjecanje kompetencija koje se nalaze na popisu kompetencija potrebnih za rad, koje utvrđuje ministarstvo nadležno za rad. Pružatelj usluga obrazovanja mora posjedovati odobrenje za rad odnosno odobrenje za izvođenje programa obrazovanja sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje.

Zahtjev za upis programa učenja hrvatskog kao stranog jezika može podnijeti samo pružatelj usluga koji ima izrađen program usklađen sa smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) i koji je/ima:

 • upisan u odgovarajući registar za obavljanje poduke stranih jezika kao pretežite djelatnosti,
 • godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva za upis programa provodio učenje stranih jezika s najmanje tri grupe godišnje,
 • minimum zaposlena dva profesora stranih jezika ili profesora hrvatskog kao stranog jezika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva.

Programi učenja hrvatskog kao stranog jezika za strane radnike – državljane trećih zemalja moraju biti prilagođeni određenom sektoru u kojem su strani radnici zaposleni.

Središnji ured Zavoda ocjenjuje ispunjava li pružatelj usluge kriterije za upis u online aplikaciju Moj vaučer odnosno je li pružatelj usluge registriran za obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Središnji ured Zavoda utvrđuje povezanost programa obrazovanja za čijim je upisom podnesen zahtjev s popisom kompetencija potrebnih za rad.

Ministarstvo nadležno za rad utvrđuje usklađenost programa sa ZEROJ-em. Dodatno će se provjeravati usklađenost programa sa Smjernicama za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih. Ministarstvo zadržava pravo da u slučaju nastupanja drugih okolnosti vezanih za samog pružatelja, pružatelju usluga odbije zahtjev.

Zavod će brisati pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda:

 • ako to zatraži pružatelj usluge,
 • ako prestane ispunjavati kriterije za provedbu programa obrazovanja,
 • u slučaju neispunjavanja obaveza propisanih Općim uvjetima za upis na mrežnu stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pružatelja usluge obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera,
 • ako utvrdi da rezultati vrednovanja sukladno odluci ministra nadležnog za rad o kriterijima vrednovanja stečenih kompetencija i učinkovitosti obrazovnih programa nisu zadovoljavajući,
 • u slučaju pravomoćne presude suda u kaznenom postupku kojom je pružatelju usluge obrazovanja radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti,
 • u slučaju pravomoćne odluke u prekršajnom postupku kojom je počinitelju pravnoj osobi izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova, u slučaju pravomoćne odluke u prekršajnom postupku kojom je počinitelju fizičkoj osobi izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti,
 • ako pružatelj usluge – fizička osoba umre,
 • iz drugih opravdanih razloga.

Brisanjem pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda korisniku se onemogućuje izbor obrazovnog/ih programa koji je provodio pružatelj usluge.

Obveze prema pružatelju usluge obrazovanja:

­
 1. Zavod je dužan svakih 6 mjeseci provoditi reviziju popisa programa i pružatelja usluga upisanih u bazu programa dostupnih korisnicima za dodjelu vaučera te utvrđivati ispunjavanje kriterija za upis programa na mrežnu stranicu. Zavod zadržava pravo iz baze dostupnih programa brisati one programe koji ne udovoljavaju navedenim kriterijima/provjerama prihvatljivosti sukladno statusu u Katalogu koji se redovito ažurira te one programe u koje tijekom razdoblja od godine dana nije upisana ni jedna grupa polaznika – korisnika vaučera.
 2. Zavod će na mrežnu stranicu upisati samo pružatelja usluge čijim se programom obrazovanja stječu vještine za rad koje su sadržane na popisu koje ministarstvo nadležno za rad vodi u elektroničkom obliku (Katalog vještina dostupan je na poveznici vjestine.hzz.hr) i koje su sukladne uvjetima za financiranje putem europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost.
 3. Da bi se smatrao prihvatljivim za financiranje, kurikulumom mora biti jasno naznačeno da se završetkom programa stječu najmanje 3 vještine iz Kataloga, od čega 2 vještine moraju biti specifične u sektoru kojem pripada program. Kada je riječ o programima financiranima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026., zelenim programima smatrat će se programi kojima se stječu najmanje 2 specifične zelene vještine iz Kataloga, a digitalnima oni kojima se stječu najmanje 3 specifične digitalne vještine iz Kataloga.
 4. Zavod je dužan osigurati tehničke uvjete za funkcioniranje mrežnog mjesta čiji je sastavni dio mrežna stranica na koju se upisuju pružatelji usluge.

Obveze prema korisniku:

 1. Osigurati tehničku i stručnu pomoć podnositelju zahtjeva prilikom odabira kompetencija potrebnih za rad te podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera.
  Tehničku pomoć vezanu uz online aplikaciju Moj vaučer pruža vanjski pružatelj usluga. Svi upiti tehničke prirode vezani uz aplikaciju zaprimat će se na odgovarajućoj adresi elektroničke pošte.
  Tehničku i stručnu pomoć pružaju savjetnici Zavoda, uključujući Centre za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Stručna pomoć odnosi se na individualni razgovor sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje Zavoda. Ukoliko podnositelj zahtjeva putem online aplikacije Moj vaučer zatraži podršku prilikom donošenja odluke o kompetenciji koju bi htio razviti ili dodatno usavršiti, Zavod će kontaktirati podnositelja u roku od 2 dana radi dogovora termina individualnog savjetovanja.
 2. Zaprimiti i obraditi zahtjev za dodjelu vaučera te obavijestiti podnositelja o ocjeni podnesenog zahtjeva u roku od 10 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, odnosno zatražiti dopunu u roku od 8 dana.
 3. Sklopiti Ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze za vrijeme obrazovanja s podnositeljima čiji su zahtjevi odobreni.
 4. (Su)financirati trošak programa obrazovanja kod odabranog pružatelja usluge obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera.
 5. Snositi odnosno refundirati i sljedeće troškove:
  • a) za nezaposlene osobe
   • novčanu pomoć, u dnevnom iznosu koji utvrđuje Upravno vijeće Zavoda Odlukom o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu temeljem članka 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20), za dane provedene na obrazovanju,
   • naknadu za prijevoz, temeljem Odluke o visini novčane pomoći i troška prijevoza za nezaposlene osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera za tekuću kalendarsku godinu Upravnog vijeća Zavoda, za dane provedene na obrazovanju,
   • liječničkog pregleda ukoliko je isti definiran uvjetom za upis odabranog programa obrazovanja, uz uvjet da je potpisan Ugovor,
   • − osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.
    Korisniku koji je ujedno i korisnik novčane naknade, isplaćivanje novčane naknade se sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada obustavlja za vrijeme trajanja obrazovanja, a korisnik za to vrijeme prima novčanu pomoć. Po završetku obrazovanja novčana naknada se nastavlja isplaćivati za preostalo razdoblje do kojeg mu je priznato pravu na naknadu, pod uvjetom da podnese zahtjev u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.
    Trajanje obrazovanja određuje se kao vremensko razdoblje tijekom kojeg korisnik pohađa nastavu.
    Završetak obrazovanja označava polaganje završnog ispita te stjecanje potvrde/uvjerenja.
  • b) za ostale tražitelje zaposlenja:
   • osiguranje korisnika, temeljem članka 19., stavka 1., točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju, ukoliko korisnik nije drugačije osiguran.

Korisnik može uložiti prigovor na ocjenu zahtjeva i obavijest o kršenju ugovornih obveza. Prigovor se može uputiti:

 1. u roku od 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva odnosno
 2. u roku od 15 dana od dana zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza.

Prigovor se upućuje na adresu nadležne područne službe/ureda Zavoda. Ponovljeni prigovor s očitovanjem o postupanju područne službe/ureda dostavlja se Središnjem uredu u roku od 15 dana od zaprimanja očitovanja područne službe/ureda.

Zavod je dužan u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Kako bi utvrdio ispunjava li pružatelj usluga obrazovanja obveze propisane i prihvaćene Općim uvjetima za upis na mrežnu stranicu Zavoda, Zavod zadržava pravo kontrole pružatelja obrazovanja.

Kontrola se provodi redovito, prema slučajnom uzorku, ili na temelju prigovora korisnika vaučera. Kontrola se provodi uvidom u provedbu nastave, uživo ili online, ovisno o načinu izvođenja pojedinog programa obrazovanja.

U slučaju da Zavod utvrdi neispunjavanje obveza propisanih Općim uvjetima za upis na mrežnu stranicu Zavoda ili da rezultati vrednovanja koje Zavod provodi sukladno odluci ministra nadležnog za rad o kriterijima vrednovanja stečenih kompetencija i učinkovitosti obrazovnih programa nisu zadovoljavajući, Zavod će brisati pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda, na vremensko razdoblje određeno odlukom Povjerenstva za praćenje i kontrolu Zavoda.

Brisanjem pružatelja usluge s mrežnog mjesta Zavoda korisniku se onemogućuje izbor obrazovnih programa koje je provodio pružatelj usluge.

Pružatelj usluge može uložiti prigovor na obavijest o brisanju s mrežne stranice Zavoda.

Prigovor se upućuje na adresu Središnjeg ureda u roku od 15 dana od dana zaprimanja Obavijesti o brisanju s mrežne stranice Zavoda.

Zavod je dužan u roku od 10 dana odgovoriti na prigovor.

Zavod će 50% troška odobrenog vaučera isplatiti pružatelju usluga obrazovanja najkasnije u roku od 10 dana od dana početka programa, a preostalih 50% u roku od 10 dana od dana kada je pružatelj usluge obrazovanja putem online aplikacije Moj vaučer obavijestio Zavod o završetku nastave.

Iznimno, za programe za stjecanje cjelovite kvalifikacije, Zavod će 20% od ukupno odobrenog iznosa vaučera isplatiti pružatelju usluga obrazovanja najkasnije u roku od 10 dana od dana početka programa, a preostale dijelove odobrenog iznosa vaučera u roku od 10 dana od dana isteka pojedinog šestomjesečnog razdoblja trajanja programa.

Iznimno, Zavod će poslodavcu refundirati dio troška programa za učenje hrvatskog kao stranog jezika, po završetku obrazovanja, za korisnike koji su završili obrazovanje.

Troškovi novčane pomoći i prijevoza isplaćuju se korisniku – nezaposlenoj osobi, na početku mjeseca za prethodni mjesec, razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju, uz uvjet da su liste prisutnosti uredno dostavljene do 4. u mjesecu u kojem se očekuje isplata za prethodni mjesec.

Preuzmite u PDF formatu

Najčešća pitanja i odgovori za pružatelje obrazovanja

Fizička osoba koju ispred svoje ustanove zadužite kao odgovornu za unos podataka, prijavljuje se u aplikaciju Moj vaučer.

Nakon što se osoba prijavi u aplikaciju (putem NIAS sustava), mora slijediti upute na ekranu i kreirati svoj korisnički profil.

Ime i prezime navedene osobe potrebno je potom dostaviti na e-mail vauceri@hzz.hr kako bismo joj dali ovlaštenje za unos i uređivanje podataka koji se odnose na Vašu ustanovu.

Samo obrazovni programi koji vode do stjecanja određene vještine navedene u Katalogu vještina, razvijeni kroz HKO i vrednovani u nadležnim agencijama bit će odobreni za financiranje putem vaučera, uz uvjet da ih provode akreditirane ustanove.

Obveze su propisane Općim uvjetima za upis na mrežnu stranicu HZZ-a pružatelja usluga obrazovanja odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad putem vaučera.

Po završetku nastave, pružatelj obrazovanja dužan je u online aplikaciji Moj vaučer označiti termin završetka nastave i zatražiti uplatu druge rate troška obrazovnog programa, za pojedinog korisnika vaučera.

Pružatelj obrazovanja obvezuje se po završetku nastave programa obrazovanja upisanog na mrežnu stranicu organizirati termine za redovni i još jedan besplatan dodatni izlazak na ispit.

Pružatelj obrazovanja polazniku programa obrazovanja nakon završenog programa izdaje uvjerenje o uspješno završenom programu obrazovanja.

Po završetku programa obrazovanja pružatelj obrazovanja također ispunjava upitnik za evaluaciju programa obrazovanja namijenjen pružateljima usluga obrazovanja.

Tržište rada na dohvat ruke.

Primajte naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.

Logo Financira Europska unija - EU NextGen

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Logo Sufinancira Europska unija

Sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.